Uslovi korišćenja


Uvodne Odredbe
 
Na ovoj internet stranici se promovišu i prodaju, pod posebnim cenama sa popustom, robe i/ili usluge trećih lica-Prodavca. Cene roba i/ili usluga koje su ponuđene na našoj internet stranici su snižene cene sa popustom od 10%-90% i važe za određeni vremenski period, u određenim količinama. Posredstvom naše internet stranice, krajnji korisnik (Vi) kupuje robu i/ili usluge od određenog Prodavca, koristeći internet stranicu www.kuponholik.com, u skladu sa uslovima i pravilima navedenim u nastavku, koje krajnji korisnik u potpunosti i bezrezervno prihvata.
Pre nego što krenete sa pregledanjem sadržaja internet stranice www.kuponholik.com molimo Vas da proverite da li ste saglasni sa dole navedenim uslovima, budući da će svako dalje pregledanje sadržaja na internet stranici www.kuponholik.com podrazumevati vaše izričito i bezuslovno prihvatanje uslova korišćenja.
Ovi Uslovi korišćenja propisuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje internet stranice www.kuponholik.com od strane Krajnjih korisnika. Korišćenjem ovih internet stranica www.kuponholik.com (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uslova), Krajnji korisnici iskazuju da se slažu sa ovde iznesenim uslovima i pravilima i pristaju na korišćenje internet stranice www.kuponholik.com u skladu s njima. Pravo korišćenja ovih Web stranica  je lično pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki na mestima gde one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da, iako je Internet opšte sigurna okolina, ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su van kontrole kuponholik.com. Stoga, kuponholik.com ne može biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vreme prenosa informacija na Internetu. Iako je cilj kuponholik.com da ovu Web stranicu učini dostupnom 24 časa dnevno i to 7 dana u nedelji, Web stranice ponekad možda neće biti dostupne iz nekih razloga, uključujući i njihovo rutinsko održavanje. Krajnji korisnik se slaže i prihvata da zbog razloga, koji su kako pod, tako i izvan kontrole kuponholik.com pristup Web stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.
Definicije
kuponholik.com pruža interaktivnu online uslugu putem Web sajta/stranice na domenu kuponholik.com, kojom upravlja kuponholik.com na World Wide Web mreži (u tekstu dalje - "Internet"). Usluga se sastoji od pružanja informacionih usluga upravljanja sadržajem i sprovođenja finansijskih transakcija. Navedene usluge zajednički pružaju kuponholik.com, partnerske firme i treće strane. Pod pojmom „Web sajta/ stranice“ u ovim Uslovima korišćenja podrazumevaju se sve Web stranice koje se nalaze unutar domena kuponholik.com. Korišćenjem ovih Web stranica izjavljujete da ste upoznati i saglasni s ovde iznesenim uslovima korišćenja i pravilima. Ukoliko se sa ovde navedenim uslovima korišćenja i pravilima ne slažete, molimo vas da se suzdržite od upotrebe ovih Web stranica.
- Web stranica: kuponholik.com,
- Prodavac: svaki spoljni Prodavac koji koristi Web stranicu kuponholik.com za prodaju i/ili pružanje roba i/ili usluga Korisnicima po promotivnim cenama sa popustom,
- Roba i/ili usluga: ponude dostupne na Web stranici kuponholik.com po promotivnim cenama sa popustom,
- Krajnji Korisnik: svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno tako i posredno koristi ili je koristila usluge kuponholik.com.
- Kupon: dokument koji elektronskim putem, preko svoje elektronske adrese (e-mail), Krajnji korisnik dobija nakon ostvarene kupovine, a koji nosi jedinstveni kod. Krajnji korisnik saopštava kod Prodavcu kako bi preuzeo proizvode/usluge,
- Ponuda: ponuda robe i/ili usluge na Web stranici kuponholik.com.
- Kredit: kredit se koristi za kupovinu robe i/ili usluge na Web stranici kuponholik.com.
Promena uslova
kuponholik.com zadržava pravo izmene ili ukidanja bilo kog segmenta poslovanja, u bilo kojem trenutku, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vreme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje stranica. Takođe, kuponholik.com  može prestati da šalje bilo koji deo informacija ili bilo koju vrstu informacija, može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka i može promeniti brzinu prenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.
kuponholik.com zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja Web stranica i / ili Izjavu o poverljivosti podataka.
Predmetne izmene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.
U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i / ili Izjave o poverljivosti podataka, a Krajnji korisnik nastavi da koristi našu internet stranicu, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje uslova korišćenja važeća je za treća lica odmah po objavi na internet stranici kuponholik.com. Svako korišćenje, osim upoznavanja sa izmenama uslova, predmetnih internet stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve promene podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.
Uslovi kupovine
Krajnji korisnik može kupovati robu i/ili usluge na Web stranici kuponholik.com, samo ukoliko je registrovan i ulogovan na Web stranici kuponholik.com. Svaka ponuda ima posebno istaknut deo za napomenu, gde su istaknute sve pojedinosti i specifičnosti u vezi te ponude. Krajnji korisnik može ponudu platiti putem uplatnice, e-bankinga, Qvoucher-a ili iz kredita korisnika. Ukoliko korisnik plati ponudu nakon istaknutog roka za uplatu, uplaćeni iznos se prebacuje korisniku na kredit, koji kasnije može biti iskorišćen za plaćanje prve sledeće ponude koju korisnik naručuje. Ukoliko korisnik plati manji iznos od navedenog za određenu ponudu, taj iznos će se preneti na njegov kredit. Korisnik može onda ponovo kupiti tu ponudu uz doplatu (delimično plaćanje iz kredita i ostatak uplatnicom ili qVoucherom) ukoliko je ponuda još uvek aktivna, a ukoliko je ponuda istekla, taj iznos može iskoristiti prilikom sledeće kupovine. Svaka kupovina na Web stranicama kuponholik.com se smatra finalnom i Web stranice kuponholik.com ne vraćaju korisniku uplaćen iznos novca, ukoliko korisnik nije u mogućnosti da iskoristi kupljenu uslugu/proizvod u periodu do kad važi iskorišćenje ponude.
Krajnji korinik
kuponholik.com  Web stranice, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem spoljnih linkova sa Web stranicama kuponholik.com privatno su vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Web stranica mora biti u skladu s ovim Uslovima korišćenja. Obaveza Krajnjih korisnika je da sve njihove aktivnosti u vezi s korišćenjem ovih Web stranica budu u skladu s pozitivnim propisima Republike Srbije. Krajnji korisnici ne smeju putem ovih Web stranica da objavljuju ili prenose bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, ili na drugi način nepoželjan u odmerenoj komunikaciji, koji podstiče na protivpravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis i koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja kuponholik.com, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Bilo kakvo ponašanje Krajnjih korisnika, koje prema diskrecionoj proceni kuponholik.com ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog Krajnjeg korisnika u korišćenju ili uživanju u ovim Web stranicama strogo je zabranjeno. Krajnji korisnik ne sme koristiti ove Web starnice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke ili nekomercijalne promocije, uključujući pozivanje korisnika ovih Web stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju ili potencijalnu konkurenciju kuponholik.com.
Krajnji korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući kompletan softver i hardver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje ovih Internet stranica kao i sve sa tim povezane troškove. kuponholik.com nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovih Web stranica.
Krajnji korisnici Web stranica kuponholik.com mogu uredništvu dostavljati pitanja, komentare, beleške, predloge i ideje u vezi sa sadržajem Web stranica, sve dok nisu nezakonite, opscene, klevetničke, preteće i ne ugrožavaju privatnost i autorska prava kuponholik.com ili treće strane, ako ne sadrže viruse, nisu deo političke/predizborne kampanje, lančana pisma, masovna pošta ili neki drugi vid spam-a. Krajnji korisnik se obavezuje da ne koristi lažnu email adresu ili predstavlja drugo lice. kuponholik.com zadržava pravo, ali ne i obavezu, da ukloni ili izmeni takve informacije.
Intelektualna svojina
Svi materijali koji se nalaze na www.kuponholik.com Web stranicama ekskluzivno su pravo kuponholik.com ili se koriste uz izričito odobrenje nosilaca autorskih prava kao i nosilaca prava na žigovima i/ili dizajnu. Kopiranje, distribucija, prenos, objavljivanje, povezivanje, duboko povezivanje ili menjanje na bilo koji drugi način ovih Web stranica bez izričitog pismenog odobrenja kuponholik.com strogo je zabranjeno! Kršenje ovih uslova koje može imati za posledicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava bilo kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva i može dovesti do pokretanja građanskih ili trgovačkih postupaka i/ili do krivičnog gonjenja protiv počinioca.
Ove Web stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom i druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih lica, uključujući ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i celi sadržaj Web stranica www.kuponholik.com, a u skladu s propisima Republike Srbije. kuponholik.com je nosilac autorskih prava u vezi sa odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem. Krajnji korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorišćavati bilo koji sadržaj, u celosti ili delomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite upotrebe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja kuponholik.com i nositelja autorskih prava.
Krajnji korisnik neće na ovim Web stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. kuponholik.com nema nikakvu obavezu da izveštava Krajnjeg korisnika, ili da mu pomaže da odredi da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva ili bilo kakvih problema nastalih u vezi sa objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni deo ovih Web stranica, Krajnji korisnik garantuje da je nositelj prava nad tim materijalima izričito dao kuponholik.com besplatno, stalno, nepovratno, neekskluzivno pravo i licencu za korišćenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (delimično ili u celosti) na području celog sveta. Krajnji korisnik takođe daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu sopstvenu upotrebu. Time Krajnji korisnik daje pravo kuponholik.com da menja, kopira, objavljuje i distribuira bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na ovim Web stranicama.
Objavom na ili putem ovih Web stranica Krajnji korisnik je kuponholik.com dao besplatnu, pravno valjanu, nepovratnu i neekskluzivnu licencu za upotrebu, reprodukciju, menjanje, objavljivanje, prilagođavanje, distribuciju, prevođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dela veće celine, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, kao i deljenje takvih prava s višestrukim korisnicima te licence.
kuponholik.com je registrovani žig kuponholik.com te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito zadržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na kuponholik.com Web straniciam intelektualno su vlasništvo njihovih nosilaca.
Odgovrnost
Krajnji korisnik se izričito slaže da korišćenje Web stranica kuponholik.com vrši isključivo na sopstvenu odgovornost. kuponholik.com, kao ni jedan od zaposlenih u kuponholik.com, agenata kuponholik.com ili trećih lica, pružalaca usluga ili licenciranih privrednih društva ne garantuju da upotreba ove Web stranice neće biti prekinuta ili da će biti bez grešaka. kuponholik.com i ostala gore navedena lica ne garantuju za posledice koje mogu nastati upotrebom ove Web stranice ili za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, robe i/ili usluge date preko ovih Web stranica. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete ili moguće povrede prouzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u liniji, krađom, uništenjem ili neovlašćenim prisupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanje, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da kuponholik.com nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica i da rizik od štete koja može nastati kao posledica navedenog u potpunosti pada na teret Krajnjeg korisnika.
kuponholik.com ili drugo fizičko/pravo lice uključeno u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih Web stranica ili njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, će biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja ovih Web stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uslovi korišćenja ovde određeni imaju odnositi na celokupan sadržaj kuponholik.com Web stranica.
Uključujući i sve predhodno navedene uslove, kupoholik.com, pružaoci informacija, ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje greške, netačnosti ili nedostatke, neprikladnost ili nedostatak informacija koje se nalaze na ovim Web stranicama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija o Krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizilaze ili mogu proizaći. kuponholik.com i ostala gore navedena lica neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke trećih lica, uključujući i izgubljenu dobit.
kuponholik.com nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji Krajnji korisnik, pretplatnik, neovlašćeni korisnik ili bilo koje treće lice može postaviti na ove Web stranice. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji jeste ili se može smatrati neprikladnim, može u svakom trenutku biti uklonjen od strane kuponholik.com. kuponholik.com zadržava pravo promene, prilagođavanja, izmene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji proceni da je neprikladan.
kuponholik.comima pravo, ali ne i obavezu, da u svakom trenutku nadgleda sadržaj na ovim Web stranicama, uključujući bilo koje chat sobe i forume koji bi mogli biti sadržani kao deo ovih Web stranica, a kako bi osigurala skladnost i poštovanje ovih Uslova korišćenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane kuponholik.com kao i skladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, kuponholik.com zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala koji prema ličnoj proceni nije u skladu sa ovde postavljenim pravilima ili koji na bilo koji drugi način nije u skladu sa uslovima korišćenja.
Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim kuponholik.com njegove odgovorne osobe, zaposlene i agente, od svih zahteva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih Web stranica od strane Krajnjeg korisnika.
Ukidanje lozinke i korisničkog računa
kuponholik.com može da raskine poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. kuponholik.com zadržava pravo da trenutno ukine bilo koje lozinke ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje kuponholik.com, prema svojoj diskrecionoj oceni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanja ovih Uslova od strane Krajnjeg korisnika. U slučaju ukidanja lozinki ili Korisničkih računa Uslovi korišćenja  precizirani odredbama o Promeni uslova, Krajnjem korisniku, Intelektualnoj svojini i Odgovornosti neće prestati da važe između Krajnjeg korisnika i kuponholik.com.
Web stranice trećih lica
kupoholik.comse izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na Web stranicama trećih lica, na koje bi se moglo pristupiti sa Web stranica www.kuponholik.com. U slučaju da Krajnji korisnik pristupi Web stranicama trećih lica, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti kuponholik.com.
Mišljenja, saveti, izjave, usluge, ponude, ili druge informacije ili sadržaj postavljen od trećih lica, uključujući javne pružaoce informacija ili bilo koje krajnje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od kuponholik.com. Ni kuponholik.com, niti bilo koji treći pružalac informacija ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namenu.
kuponholik.comsadrži veze na web stranice trećih lica koje održavaju drugi pružaoci sadržaja.
kuponholik.comne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja na Web stranicama www.kuponholik.compostavljenog od strane korisnika, trećih lica ili neovlašćenih korisnika.
Veze na Web stranice trećih lica su postavljene radi reklame, upućivanja, ili slično, a ne kao potvrda od strane kuponholik.com o sadržaini na stranicama trećih lica i time kuponholik.comizričito negira bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili tačnošću materijala na Web stranicama trećih lica. Ako krajnji korisnik odluči da pristupi Web stranicama trećih lica, on to čini na sopstvenu odgovornost. Ukoliko niste u poslovnom odnosu sa kuponholik.com , ne smete postaviti link na www.kuponholik.com Web stranice s bilo koje druge Web stranice. kuponholik.com zadržava pravo da povuče svoju dozvolu za postavljanje bilo kojih linkova u bilo kojem trenutku, a prema ličnoj diskrecionoj proceni.
Sadržaj Web stranica
Sadržaj koji je dostupan na ovim Web stranicama, često, predstavlja mišljenja i ocene odgovarajućeg pružaoca informacija, Krajnjeg korisnika, ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu kuponholik.com. kuponholik.comne autorizuje te informacije te stoga ne može biti odgovoran za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, saveta, ili izjave koja je objavljena na kuponholik.com Web stranicama, od strane bilo koga ko nije ovlašćeni zaposleni u kuponholik.com, ili koji ne radi po osnovu ugovornog odnosa sa kuponholik.com. kuponholik.com neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu s tim što se Krajni korisnik oslonio na informacije dobijene putem kuponholik.com Web stranica. Na Krajnjem korisniku je sva odgovornost da oceni tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, saveta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem ovih Web stranica.
kuponholik.com nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobijene na Web stranicama www.kuponholik.com.
Razno
U slučaju da je neka od stavki ovih Uslova korišćenja ništavna, takva ništavnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, pa će preostali delovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korišćenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.
Zabranjeno je korišćenje Web stranice www.kuponholik.com osobama mlađim od 14. godina.
Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje Web stranice www.kuponholik.com, strane u sporu će prvo pokušati da reše spor mirnim putem, u roku od 30 dana od registrovanja spora u kuponholik.com. U slučaju da spor ne bude rešen u naznačenom roku, za njegovo rešavanje biće nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.
Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na Web stranici www.kuponholik.com smatra se da je Krajnji korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao.

Šta znači ponuda sa oznakom 

Ponuda sa oznakom "Kupoholik" podrazumeva ponudu sa dodatnim popustima!

Što više ljudi kupi određenu ponudu sa oznakom "Kupoholik" popust se povećava, a samim tim smanjuje krajnja cena proizvoda ili usluge. 

 POPUSTOMETAR označava trenutno stanje dostignutog popusta za određenu ponudu. 

Za više informacija klikni ovde.